Нормативні дисципліни

Факультет германської філології:

 • Основи наукових досліджень, ІІІ курс
 • Англійська мова, ІV курс
 • Англійська мова, V курс
 • Стилістика англійської мови, IV курс
 • Лексикологія англійської мови, III курс
 • Лінгвокраїнознавство США, IV курс
 • Англійська мова (спеціальність “Психологія”), IV, V курс

Магістратура:

 1. Культура іншомовного спілкування англійською мовою
 2. Основи наукового письма іноземною мовою
 3. Англійська мова (спеціальність “Психологія”)

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК НАПРЯМКІВ НАУКОВОЇ РОБОТИ КАФЕДРИ З МАГІСТРАНТАМИ ТА СПЕЦІАЛІСТАМИ

 • Стилістика сучасної англійської мови в традиційному та когнітивному висвітленні
 • Лексична семантика сучасної англійської мови. Фразеологія й ідіоматика англійської мови в сучасному висвітленні
 • Сучасні лексикографічні студії
 • Лінгвокогнітивні студії різножанрових англомовних текстів / дискурсів
 • Дискурсологія в контексті масмедійних студій. Когнітивні аспекти риторики дискурсу. Політична лінгводискурсологія
 • Прагмалінгвістика і теорія мовленнєвої комунікації. Прагматика дискурсу
 • Лінгвістика і прагмастилістика англомовної реклами. Гендер і реклама
 • Проблеми міжкультурної комунікації
 • Теорія образності в когнітивно-семіотичному аспекті
 • Образотворення в англомовній прозі та поезії: когнітивно-семіотичні механізми і словесно-наративні вияви
 • Стилістичні аспекти наратології
 • Лінгвоконцептологія в художньому та нехудожньому ракурсах
 • Когнітивно-поетологічні дослідження англомовної літератури художнього модернізму і постмодернізму
 • Ідіостильові й ідіожанрові студії лінгвостилістики
 • Міфологічна інтертекстуальність у сучасній англомовній художній прозі
 • Мультимодальна (інтерсеміотична) стилістика. Стилістика англомовного фільму
 • Музичні та живописні мотиви і техніки в англомовній поезії і прозі
 • Корпусні дослідження в лексикології та стилістиці
 • Англійський гумор в лінгвістичній інтерпретації
 • Культурні типажі в англомовних літературній і кінематографічній традиціях
 • Емотіологія та евристика англомовного художнього дискурсу

ТЕМАТИКА ДИПЛОМНИХ РОБІТ МАГІСТРІВ ТА СПЕЦІАЛІСТІВ

ТЕМАТИКА МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА з курсу за вибором з профілю магістерської роботи
“Стилістика й інтерпретація тексту: традиції та сучасність”

СПЕЦКУРСИ ТА КУРСИ ЗА ВИБОРОМ

КУРС ЗА ВИБОРОМ: Стилістика й інтерпретація тексту: традиції та сучасність

Факультет заочного та вечірнього навчання:

 • Англійська мова, IV курс
 • Англійська мова, V курс;
 • Стилістика англійської мови, ІV курс;
 • Лексикологія англійської мови, III курс;
 • Лінгвокраїнознавство США, IV курс