Маріна Олена Сергіївна

Контактна інформація: olena.marina@knlu.edu.ua

Профіль у Google Академія:  https://scholar.google.com.ua/citations?user=llTKodkAAAAJ&hl=uk

https://orcid.org/0000-0002-9079-5702

У 1998 році закінчила факультет англійської мови Київського державного лінгвістичного університету за спеціальністю “англійська та німецька мови та література”.

Кандидат філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – «германські мови» з 2005 року. Тема кандидатської дисертації «Контрастивні тропи й фігури в американській поезії модернізму: лінгвокогнітивний аспект».

Доктор філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – «германські мови»  з 2016 року. Тема докторської дисертації «Парадоксальність у сучасному англомовному поетичному дискурсі: когнітивно-семіотичний вимір»

Практичний досвід: досвід практичної роботи за спеціальністю становить понад 17 років; перекладацька діяльність: з 2001 р. працювала штатним і позаштатним перекладачем в Асоціації міст України, USAID project on Agriculture, DAWEOO corporation,  ТВ канали 1+1 та Інтер тощо.

Стаж науково-педагогічної роботи – понад 14 років.

Основні етапи науково-педагогічної діяльності:

жовтень 2001 р. – червень 2004 р. – аспірант кафедри лексикології та стилістики англійської мови Київського національного лінгвістичного університету;

жовтень 2004 р. – травень 2007 р. –  доцент кафедри іноземних мов Університету сучасних знань (м. Київ);

червень 2007 р. – січень 2012 р. – доцент кафедри германської філології Київського славістичного університету;

січень 2012 р. – жовтень 2012 – доцент кафедри лексикології і стилістики англійської мови імені професора О.М. Мороховського;

жовтень 2012 – жовтень 2015 – докторант кафедри лексикології і стилістики англійської мови імені професора О.М. Мороховського та згодом кафедри англійської філології і філософії мови імені професора О.М Мороховського.;

жовтень 2015 – жовтень 2019 – доцент кафедри англійської філології і філософії мови імені професора О.М. Мороховського;

жовтень 2019 – лютий 2020 – професор кафедри англійської філології, перекладу і філософії мови імені професора О.М. Мороховського;

лютий 2020 – по теперішній час – завідувач кафедри англійської філології, перекладу і філософії мови імені професора О.М. Мороховського.

Основні навчальні дисципліни:

стилістика англійської мови − лекції та семінарські заняття (ІV курс бакалаврат, факультет германської філології);

методи лінгвістичних досліджень (магістратура);

курс за вибором “Юридичний переклад: судова риторика США очима перекладача” (магістратура);

курс за вибором “Мультимодальність у лінгвістиці: мобільність, дигітальність, переклад” (бакалаврат);

«Історія структуралізму: від антропології до мистецтва перекладу» (дисципліна професійної підготовки аспіранта) (тема: Когнітивна семіотика);

«Термінологічний апарат філологічної науки» (дисципліна професійної підготовки аспіранта);

«Мультимодальні студії у лінгвістиці: теорії, методи, перспективи» (дисципліна вільного вибору аспіранта);

керівництво магістерськими роботами (факультет германської філології);

керівництво аспірантами (захищених кандидатів філологічних наук – 1);

керівництво науково-асистентською практикою.

Підвищення кваліфікації:    

– Курс професійної підготовки за сертифікованою програмою «Наукове письмо англійською мовою без кордонів». 58 годин. Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2015 р.

– Участь у науковому стажуванні (Researcher Development Week) у межах проекту Erasmus+ в Університеті Гранади, Іспанія (22-28 липня 2018 р.)

– Київський національний лінгвістичний університет, Центр післядипломної освіти та екстернату, навчання за програмою підвищення кваліфікації «Виклики художнього перекладу: лінгвістика, прагматика, методика» (обсяг – 3 кредити, 90 годин). (Сертифікат ПК №0241, реєстраційний №90/18, виданий 31.05.2018 р.).

Інше:

Заступник голови всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт протягом 2017 – 2019 рр.;

Керівник кафедральних секцій зі стилістики англійської мови  та інтерпретації тексту (до 2018 р.), із загального мовознавства, а також міжфакультетської секції зі стилістики.

Керівник Центру мультимодальних і перекладацьких студій.

Секретар Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація когнітивної лінгвістики і поетики» (з 2012 по 2018 рр.).

Член міжнародної асоціації поетики і лінгвістики (PALA).

Член міжнародної асоціації художньої семантики (IALS).

Член української асоціації когнітивної лінгвістики і поетики  (UACLiP).

Член Науковї Ради МОН, секції 21 «Літературознавство, мовознавство та мистецтвознавство”.

Член галузевої комісії Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «германські мови (англійська, німецька)» (2020-2021 р.).

Член двох спеціалізованих вчених рад – Д 26.054.04 (Київський національний лінгвістичний університет) (з 2016 – по 2019 рр.), К 67.051.05 (Херсонський державний університет) (з 2016 по т.ч.).

Виконавець НДР  «Лінгвістика інтермедіальності у викликах сучасності: полімодальність мислення, інтерсеміотичність тексту, полілог культур» (№ держреєстрації – 0119U100934), що виконується за рахунок коштів Державного бюджету України.

Член редколегії наукового вісника Херсонського державного університету: Серія «Перекладознавство та міжкультурна комунікація». Член редколегії наукового вісника Київського університета імені Бориса Гринченка Studia Philologica, Офіційний рецензент наукового журналу, що входить до наукометричної бази даних Web of Science Lege Artis. Член Науковї Ради МОН, секції 21 “Літературознавство, мовознавство та мистецтвознавство”.

Постійно ведеться рецензування дисертацій і авторефератів, а також опонування дисертацій.

Загалом має 78 публікацій у наукових фахових виданнях України та періодичних виданнях інших держав, матеріали та тези міжнародних, всеукраїнських та міжвузівських наукових і науково-практичних конференцій, зокрема: 1 одноосібна монографія, 1 англомовна міжнародна колективна монографія (1 розділ), індексована в наукометричній базі Scopus,  3 розділи у колективних монографіях, 2 статті у зарубіжному журналі, що індексується в наукометричних базах  Index CopernicusUlrichs Web Global Serials Directory, 1 стаття у зарубіжному журналі, індексованому в наукометричній базі Web of Science, статті у фахових вітчизняних виданнях. Взято участь у 40 міжнародних конференціях.

Перелік основних публікацій:

 1. Cognitive and Semiotic Dimensions of Paradoxicality in Contemporary American Poetic Discourse. Lege artis. Language yesterday, today, tomorrow. The Journal of University of SS Cyril and Methodius in Trnava. Warsaw: De Gruyter Open, 2018. III (1). Р. 179–222. DOI: 10.2478/lart-2018-0006 (Web of Science).
 2. Parallax in Poetry and Painting: The ʻCraft of Ruptureʼ or the Art of Paradox. In Language – Literature – the Arts: A Cognitive Semiotic Interface. Frankfurt am Main Bern  Bruxelles  New York Oxford Warszawa Wien: Peter Lang Edition, 2017. Vol. 14. Р. 113–131. ISSN 2191-1894; ISBN 978-3-631-66086-7 (Print) E-ISBN 978-3-653-05499-6 (E-PDF). DOI 10.3726/b10692 (Scopus; SENSE (category C).
 3. Семіотика парадоксальності у когнітивно-комунікативному висвітленні. Херсон: Айлант, 2015. 235 с.
 4. Інтердискурсивність у конструюванні парадоксальності в сучасному англомовному поетичному дискурсі. Наукові записки Національного університету Острозька академія. Серія: Філологічна. 2017. №64 (2). С. 20–25.
 5. Paradoxicality in modern English poetic discourse: testing boundaries of linguistic research in the 21st century. Cognition, communication, discourse. 2017. №15. Р. 39–50. DOI: 10.26565/2218-2926-2017-15-03.
 6. Антиконцептність у сучасному англійськомовному поетичному дискурсі. Концепти і контрасти. Одесса: Издательский дом «Гельветика», 2017. С. 428−438. (Серия «Одесские студии по лингвистике и социальным наукам»).
 7. Сучасний англомовний поетичний дискурс: мультимодальний формат. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Германістика та міжкультурна комунікація. 2019. №2. С. 48–54.
 8. Interdiscursivity and multimodality of poetic forms: A case study of contemporary American poetry. In: Development Trends of Modern Linguistics in the Epoch of Globalization. Lviv-Toruń: Liha-Press, 2019. Р. 145–163. ISBN 978-966-397- 136-0 (SENSE (category C).
 9. Сучасний англомовний дигітальний художній дискурс: орієнтири лінгвістичних досліджень. Науковий вісник Херсонського державного університету «Південний архів». Серія: Лінгвістика, 2017. LXIX(69). Р. 107–114.

Участь у міжнародних конференціях і наукових заходах:

 • ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Виклики та парадокси соціальної взаємодії в постмодерному світі: лінгвістичний та психологічний аспекти» (Луцьк, 15–16.04.2021 р.).
 • Міжнародна конференція у дистанційному режимі («Дигітальна поезія: мобільність і «застиглість» мультимодального смислотворення»). (Стокгольм, Швеція, 13–15.12.2020 р.).
 • Міжнародна науково-практична конференція «Ad orbem per linguas. До світу через мови» (Київ, березень-травень, щорічно).

– І Міжнародна науково-практична конференція «Виклики та парадокси соціальної взаємодії в постмодерному світі: лінгвістичний та психологічний аспекти» (Луцьк, 11–12.04.2019 р.).

– Wor(l)ds: The 8th Conference of the International Association of Literary Semantics (Reykjavík, Iceland, 15-17.04.2019).

– VI International and multidisciplinary conference «Cultural context of aptitude and disability in education»,  (Ченстохова, Республіка Польща, 17.01.2018 р.).

Міжнародна конференція Міжнародної асоціації поетики і лінгвістики (PALA) «Не/автентичні  стилі: мова, дискурс і контексти» (Італія, Сардінія, 30.07.2016 р.).

Відкрита публічна лекція «Міждисциплінарні мандри стилістики: стиль, образ, очуднення» у межах Першого дигітального Всеукраїнського освітньо-наукового проєкту «Лінгвістичні дослідження сучасного науковця: виклики, дискусії, перспективи» (Херсон, 30.11.2020).

Наукова доповідь «Трансмедійні конструкти парадоксальності: до та під час пандемії COVID-19» із залученням учня гімназії з поглибленим вивченням мов № 267 м. Києва Маріна П.О. (Київ, 28.09.2020 р.).