Наукова діяльність

Наукова діяльність кафедри здійснюється в межах колективної теми “Текст і дискурс у когнітивно-семіотичному висвітленні”, яка відповідає загальному напряму держбюджетної теми “Функціональні моделі тексту та дискурсу в синхронії та діахронії: когнітивний, комунікативній та емотивний аспекти”. Визначним досягненням кафедри є формування й розвиток школи когнітивної поетики, очолюваної проф. О.П. Воробйовою та проф. Л.І. Бєлєховою. Ця школа продовжує традиції наукової школи стилістики та лінгвістики тексту в синхронії й діахронії, заснованої свого часу проф. О.М. Мороховським, і зорієнтована на лінгвістичний аналіз та інтерпретацію англомовних прозових і поетичних текстів різних літературних напрямів у контексті поєднання різних наукових парадигм, з особливим акцентом на здобутки когнітивної науки. Інші актуальні ділянки наукової діяльності кафедри пов’язані з новітньою проблематикою дискурсології, концептології, наратології, лінгвістичних студій модернізму та постмодернізму, етнолінгвістики, зіставної лексикології, лінгвопрагматики тощо.

Вагоме місце в науковій діяльності кафедри займає підготовка фахівців вищої кваліфікації через докторантуру та аспірантуру. Випускниками докторантури кафедри є професори Л.І. Бєлєхова, Н.О. Висоцька, О.М. Кагановська, А.Е. Левицький, С.М. Пригодій. За час існування аспірантури на кафедрі було захищено … кандидатських дисертацій, зокрема за останні 5 років успішно захистилися 16 випускників аспірантури та 2 здобувачів кафедри. У період з 2002 по 2010 рік нашими викладачами було захищено 2 докторські дисертації: Л.І. Бєлєхова “Образний простір американської поезії: лінгвокогнітивний аспект” та О.М. Кагановська “Текстові концепти художньої прози: когнітивна та комунікативна динаміка (на матеріалі французької романістики середини ХХ сторіччя)”, а також 10 кандидатських дисертацій (8 праць випускників аспірантури кафедри та 2 праці викладачів кафедри, випускників інших кафедр університету): Я.О. Бондаренко “Дискурс акцентуйованих мовних особистостей: комунікативно-когнітивний аспект (на матеріалі сучасної американської прози)”, Я.В. Гнезділова “Емоційність та емотивність сучасного англомовного дискурсу: структурний, семантичний і прагматичний аспекти”, О.Ю. Жигадло “Парадоксальні висловлення в англомовному художньому дискурсі: лінгвокогнітивний та прагматичний аспекти”, О.О. Жихарєва “Лінгвокультурологічні особливості ознакових слів у англомовних текстах Євангелія”, Г.Л. Кривенко “Зоосемізми в англійській та українській мовах: семантико-когнітивний та функціонально-прагматичний аспекти”, І.А. Морякіна “Мовна особистість у художній прозі Дж.Голсуорсі: лінгвокогнітивний та прагматичний аспекти (на матеріалі романів форсайтівського циклу)”, С.М. Співак “Власна назва в композиційно-смисловій структурі віршованих текстів американської поезії: комунікативно-когнітивний аспект”, Ю.І. Фещенко “Ідіоматичний простір “homo socialis” у сучасній англійській мові: лінгвокогнітивний та комунікативно-функціональний аспекти”, В.В. Якуба “Мовні засоби відображення ситуації ЗМІНА МАТРИМОНІАЛЬНОГО СТАНУ в англійській художній прозі ХХ століття (лінгвокогнітивний та комунікативно-прагматичний аспекти)”.