Напрями наукової діяльності

Школа Лінгвостилістики та когнітивної поетики

Рік заснування – 1972 (спочатку як наукова школа лінгвостилістикu у синхронії та діахронії під керівництвом проф. Мороховського О.М., а з 1994 у зазначеному вище формулюванні під керівництвом проф. Воробйової О.П.). Сьогодні до наукової школи кафедри належать 4 доктори та 9 кандидатів наук; в цілому в межах школи підготовлено 52 кандидати та 4 доктори наук. Наукові здобутки кафедри частково відображені на Інтернет-сторінці проф. Воробйової О.П. “Когнітивна поетика в Україні“.

Напрями наукової діяльності школи:

1. Фундаментальні наукові дослідження:

 • діахронічна стилістика англійської мови у жанровому аспекті;
 • теорія рецептивної семантики англомовного художнього тексту;
 • когнітивна поетика англомовного художнього прозового та поетичного текстів.

2. Прикладні дослідження:

 • цикл колективних та авторських підручників і навчальних посібників, в яких викладено оригінальну концепцію курсу стилістики англійської мови;
 • методика лінгвостилістичного аналізу та інтерпретації англомовного художнього тексту, яка складає основу викладання аналітичного читання на ІV-V курсах;
 • методика концептуального аналізу англомовного художнього тексту в ракурсі його інтерпретації, яка дозволяє, зокрема, провести текстологічний аналіз з метою встановлення авторства та гендерної належності текстів;
 • нова типологія словесних поетичних образів американської поезії в лінгвокогнітивному ракурсі.

Наукові досягнення

Основні наукові досягнення 

Розвинені базові положення когнітивної поетики англомовного художнього тексту, включаючи емоційний аспект.

 1. Створено нову наукову школу структурної поетики та наратології в галузі романських мов (д.ф.н. Кагановська О.М.).
 2. Розбудовано теорію словесних поетичних образів американської поезії, побудовано його інтегративну когнітивну модель.
 3. Розроблено новий підхід до розгляду текстових концептів у ракурсі семантики художнього твору.
 4. Встановлено механізми виникнення текстових аномалій англомовних художніх текстів постмодерну.
 5. Розроблено типологію акцентуйованих мовних особистостей на матеріалі сучасної американської художньої прози.
 6. Визначено систему концептів-міфологем та концептуальних метафор британської міфологічної концептуальної картини світу на матеріалі епічних творів давньоанглійського періоду та творів британських письменників жанру фентезі ХХ століття.
 7. Створено методику виявлення й інтерпретації гендерно маркованих одиниць як показників когнітивного, комунікативного та емотивного стилів англомовних авторів.
 8. Окреслено шляхи можливої реконструкції гендерно залежних рис мовної особистості письменників на базі англомовного художнього тексту.
 9. Створено концепцію компаративних блоків як текстових конструктів англомовних поетичних творів.
 10. Визначено функціональне навантаження ономастичної лексики в розвитку композиції англомовного поетичного тексту ХХ століття.

Наукові дослідження проф. Мороховського О.М., проф. Воробйової О.П., проф. Бєлєхової Л.І. отримали широке визнання в Україні та за її межами (Росія, США, Велика Британія, Німеччина, Австрія тощо), про що свідчать цитування зазначених авторів у публікаціях зарубіжних вчених, численні апробації результатів досліджень на міжнародних конференціях, активне міжнародне співробітництво (проф. Воробйова О.П. та Бєлєхова Л.І.) з науковцями зазначених країн, запрошення проф. Воробйової О.П. для читання лекцій з когнітивної поетики в вузах України та за кордоном (США та Австрія), запрошення для читання лекцій провідних фахівців з когнітивної лінгвістики (проф. Кубрякова О.С., проф. Жаботинська С.А., проф. Селіванова О.О., проф. Фрімен М., проф. Фрімен Д., проф. Баутон Л.), а також з інтерпретації художнього тексту (проф. Віллі ван Пір), участь у міжнародному проекті REDES, у роботі міжнародного об’єднання з когнітивної поетики, у міжнародних конференціях з зазначеної проблематики, у роботі міжнародних наукових асоціацій: художньої семантики, поетики та лінгвістики, когнітивної лінгвістики, українського товариства дослідників англійської мови.