Відеолекції відомих науковців

Лекція 1, професор Маріна О.С.

https://knlueduua-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/kaf_eft_knlu_edu_ua/Eb9GaSlJP3ZAobJgqUUutXcBZ_Nvi_T-L4akvg_uDMj82w?e=uDGtzY

Лекція 2, професор Ребрій О.В.

https://knlueduua-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/kaf_eft_knlu_edu_ua/EfT3-KGMdflDqeZAHF3CMKMBighLDUtpfwjfwuHULdai8Q?e=Kd39aP

Лекція 3, професор Засєкін С.В.

https://knlueduua-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/kaf_eft_knlu_edu_ua/EWMUNS_HsAFNqhMKcgK8J14BeiuMreCQuU9HL9R82FhNaw?e=2a0X0s

Лекція 4, доцент Мазур О.В.

https://knlueduua-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/kaf_eft_knlu_edu_ua/EbA4Q89jBjJJrX2Tfn9L0MwBBnqVUsMePsbzNLKe4RTTEA?e=BJMiBx

Лекція 5, професор Ізотова Н.П.

https://knlueduua-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/kaf_eft_knlu_edu_ua/EbgSKsC6-n1JrM7MG5pI6OEBK0wWUTP_Xsor0ZXV9ODUkw?e=hUTA0q

Лекція 6, доцент Крисанова Т.А.

https://knlueduua-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/kaf_eft_knlu_edu_ua/EdZgHnnG2npAk6-gKi_JTTsBxtvNTAaM4K2esceLQz8Dew?e=pREt8l

Лекція 7, ч.1, доцент Шмігер Т.В.

https://knlueduua-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/kaf_eft_knlu_edu_ua/EbqT2hwh_ghHqXKRvMvSB8oB-FW48l70zc1DkX4QoD-kwQ?e=KIrcOj

Лекція 7, ч.2, доцент Шмігер Т.В.

https://knlueduua-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/kaf_eft_knlu_edu_ua/EbL9eugvL7dGmZUnOwzXkS4B9On6mTQHQo-7x22WFbfKAw?e=QGZ1OS